Category Archives: Dealing with Disasters

Nederlandse vorsten in tijden van nationale crisis

17 september 2013, Binnenhof Den Haag. (Wikimedia Commons)

Zojuist werd bekendgemaakt dat koning Willem-Alexander om 19.00u een toespraak zal houden over de coronacrisis. Ik verwacht niet dat hij uitgebreid stil zal staan bij de beleidskeuzes van de Nederlandse regering, zoals premier Rutte afgelopen maandag bijvoorbeeld wel deed. Een blik op de geschiedenis leert dat de rol van Nederlandse vorsten in tijden van crisis en rampspoed er eerder een is van troosten, ondersteunen en moreel verkwikken. Door mijn onderzoek weet ik dat zij zich dan presenteren als vader/moeder van de natie (en ook zo worden gezien door een deel van de bevolking). Zij prediken dan sociale cohesie en het belang van onderlinge ondersteuning.

Lodewijk Napoleon

Het tonen van betrokkenheid na crises gaat in Nederland terug op Lodewijk Napoleon (r. 1806-1810), Nederlands eerste koning. Tijdens de Leidse buskruitramp (1807) en twee watersnoden (1808 en 1809) bezocht hij onder meer de rampplek en bemoeide hij zich uitgebreid met de hulpverlening. Vooral de fysieke aanwezigheid van de vorst maakte telkens indruk. Na het bezoek van Lodewijk aan Leiden schreef de regeringskrant – in enigszins propagandistische bewoordingen – bijvoorbeeld dat zijn bezoek daar ‘alom troost heeft verspreid en dankbaarheid doen geboren worden’. Een andere regeringstrouwe krant dichtte hem de bijnaam toe van ‘père des malheureux’, de vader der ongelukkigen.

Willem I

’s Lands eerste Oranjemonarch, koning Willem I (r. 1815-1840), stelde zich in dit opzicht een stuk terughoudender op dan zijn voorganger. Hoewel hij bij rampen als watersnoden, stadsbranden en epidemieën vanuit het paleis de hulpverlening coördineerde en bijvoorbeeld hulpverleners stuurde of donaties deed, maakte hij er geen gebruik van om rampgebieden te bezoeken en daar hulpverleners aan te moedigen en slachtoffers een hart onder de riem te steken.

Er zijn meerdere verklaringen voor deze terughoudendheid te bedenken – ik zal er één uitlichten. Het op compassievolle wijze in contact treden met onderdanen paste niet bij de wijze waarop Willem I zijn koningschap vormgaf. De bestuursstijl van de Oranjevorst was een stuk zakelijker en utilitaristischer dan die van de meer impulsieve en emotioneel betrokken Lodewijk Napoleon.

In sommige gevallen kon hij wel terugvallen op zijn zoon, kroonprins Willem – de latere koning Willem II (r. 1840-1849) – die een stuk minder moeite had met een empathisch soort leiderschap. Na een grote stormvloed in 1825 reisde de kroonprins af naar Noord-Holland. Hier bezocht hij onder andere het Aalmoezeniersweeshuis in Amsterdam, dat dienstdeed als vluchtelingencentrum. (Jullie kennen allemaal het schilderij dat Mattheüs Ignatius van Bree van dit bezoek maakte: kijk maar eens naar de banner van deze website.)

Willem III

Hoewel de onconstitutionele, vaak driftige en openlijk overspelige koning Willem III (r. 1849-1890) in weinig opzichten voldeed aan het toonbeeld van een eerbiedwaardige koning, was hij juist op zijn best als hij zich in tijden van rampspoed kon doen gelden als een betrokken volkskoning. Vooral na twee grootschalige rivieroverstromingen in 1855 en 1861 stelde hij zich zeer proactief op. Hij opende collectes, deed uit eigen zak donaties, joeg persoonlijk de fondsenwerving aan en bezocht de overstroomde gebieden.

Schaatsenrijders wijzen koning Willem III de weg tijdens de watersnood in de Bommelerwaard, 1861 (Rijksstudio, Rijksmuseum)

Bij deze gelegenheden presenteerde hij zich niet alleen als vader, maar vooral ook als een heldhaftige hoeder van de natie. Toen hij bij een toespraak terugblikte op zijn betrokkenheid bij de watersnood van 1861, zei hij bijvoorbeeld het volgende: ‘Mogt het Vaderland, hetgeen God verhoede, ooit weder in nood verkeren, dan zal Ik ook op de plaats van het gevaar niet gemist worden.’

De koninginnen van de twintigste eeuw

Meer en meer werd het onderdeel van de Nederlandse crisiscultuur dat vorsten zich nadrukkelijk manifesteerden in tijden van nationale crisissituaties – anders dan in veel andere monarchieën, waar vorsten meer afstand hielden tot de bevolking. Ook Willem III’s dochter, kleindochter en achterkleindochter lieten van zich horen na rampen. Koningin Wilhelmina bezocht na een stormvloed van 1916 bijvoorbeeld het getroffen Zuiderzeegebied en koning Juliana waadde na de grote watersnood van 1953 met kaplaarzen door het water in Zeeland.

Velen zullen zich ook nog herinneren hoe de aangedane Beatrix na de vliegtuigramp in 1991 de Bijlmer bezocht. Of toen zij na de vuurwerkramp in Enschede naar de verwoeste wijk kwam en als ‘een troostende moeder’ (dixit NOS) een arm sloeg om de geëmotioneerde politiechef die haar rondleidde. Nog in 2009 sprak zij via de beeldbuis het land toe nadat een aanslagpleger een ruw einde had gemaakt aan de Koninginnedagfestiviteiten – er waren toen acht doden te betreuren. En na zijn televisietoespraak na de aanslag op MH17, is het vanavond dus de beurt aan koning Willem-Alexander.

Jaarcongres werkgroep Moderne Tijd 2019

De interdisciplinaire werkgroep De Moderne Tijd (voorheen De Negentiende Eeuw) organiseert op vrijdag 20 december 2019 het jaarcongres Rampzalig Nederland. De omgang met rampen in Nederland en Vlaanderen, 1780-1940. Een diverse groep sprekers zal haar licht laten schijnen over verschillende aspecten van de omgang met rampen in de moderne tijd. Hoe werden rampen gerepresenteerd in culturele media, zoals literatuur, gedenkboeken, kranten, schilderijen, prenten en kaarten? Hoe kwamen solidariteit en liefdadigheid tot uiting? Wanneer was er bij een rampspoedige gebeurtenis sprake van een ‘nationale ramp’? Welke invloed was er op geloof in God en goddelijke voorzienigheid?

Ikzelf zal een bijdrage verzorgen over de verbeelding van drie Oranjemonarchen (Willem I, Willem III en Wilhelmina) na rampen. Hoewel we weten dat rampen bij uitstek de momenten waren waarop vorsten populariteit konden vergaren, weten we maar weinig over de beeldvorming die rond dit soort ‘PR-momenten’ ontstond. Ik zal laten zien dat beeldvorming een essentieel domein was waarin betekenis werd gegeven aan vorst en natie, juist in een tijdperk waarin de monarchie als staatsvorm niet altijd even vanzelfsprekend was.

Voor meer informatie over aanmelding, locatie en het programma, klik hier.

Inclusieve geschiedenis op de Historicidagen

Afgelopen week vonden in Groningen de Historicidagen plaats, een tweejaarlijks evenement dat op initiatief van de KNHG wordt georganiseerd dat een platform biedt aan allen die beroepsmatig met het verleden bezig zijn. Het thema van deze editie was inclusieve geschiedenis, met vragen als: hoe inclusief zijn de thema’s waar historici zich mee bezighouden, wie schrijft welke geschiedenis, hoe inclusief zijn de bronnen die we gebruiken?

Met de onderzoeksgroep van Dealing with Disasters in the Netherlanders was ik ook aanwezig op de Historicidagen. In ons panel, ‘Rampen, solidariteit en inclusiviteit’, gingen we na op welke manieren solidariteit in Nederland tot uiting kwam na rampen, van de zestiende tot de negentiende eeuw. We vroegen ons onder meer af hoe inclusief deze solidariteit nu eigenlijk was. Het was een gevarieerd panel: zo leerde Hanneke van Asperen de toehoorders anders kijken naar een prent uit de achttiende eeuw en zongen we rampliederen onder leiding van Lotte Jensen.

In mijn bijdrage, een bewerking van een paper dat ik eerder in Durham presenteerde, zette ik vraagtekens bij het beeld dat rampen in de negentiende eeuw aanjagers waren van nationale naastenliefde en maatschappelijke betrokkenheid. Hoewel dichters na rampen en stadsbranden vaak het nationale gemeenschapsgevoel predikten, had dit discours sterke conservative implicaties en bestendigde het hiërarchische maatschappijverhoudingen, een gedachte die eerder door letterkundige Laurens Ham is verwoord. Heel inclusief was solidariteit na rampen niet, zo betoogde ik in Groningen.

Fotograaf: Paul Hulsenboom

Rampen, solidariteit en elitepaniek

Waarom streven Nederlanders na grootschalige rampen toch vooral eenheid en verzoening na? Was dit in het verleden ook zo? Welke functies hebben solidariteitsgevoelens in een context van chaos en catastrofe? Collega Adriaan Duiveman en ik werden onlangs geïnterviewd over ons onderzoek binnen het NWO-Vici-project Dealing with Disasters in the Netherlands. Lees het hele interview op Radboud Recharge, de onderzoekswebsite van de Radboud Universiteit.

Kruiend ijs te Asperen, 1809, A. Lutz, Rijksmuseum Amsterdam

Onderzoeksteam naar Durham

Van 22 tot en met 24 juli vindt in Durham (Verenigd Koninkrijk) de Early Modern Studies Conference plaats, een grootschalig, intedisciplinair congres over de periode van circa 1450-1800. Met leden van het onderzoeksteam zal ik daar het NWO-Vici-project Dealing with Disasters in the Netherlands aan een internationaal publiek presenteren. Het paper dat ik in Durham ga presenteren heet ‘The Politics of Disasters’ en zal dieper ingaan op de ideologische, vooral behoudende implicaties van het rampendiscours in de vroege negentiende eeuw.

Collega-promovendi Marieke van Egeraat, Lilian Nijhuis en Adriaan Duiveman zullen binnen datzelfde panel ook over hun onderzoek vertellen.

World Heritage Site Visitor Centre, Durham, waar het Institute of Medieval and Early Modern Studies  gehuisvest is.